نمایه نویسندگان

ب

  • بشاش کنزق، رسول کتیبه ها و سنگ نگاره های کال جنگالِ خوسف، خراسان جنوبی(معرفی داده ها و بررسی نظرات) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 47-79]

ح

  • حجی‌زاده دو لت ‌شانلو، فاطمه شیوه بومی بافت در دست‌بافت‌های کردهای شهرستان درگز: میراثی به جای مانده از نواحی قفقاز و آناتولی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 81-100]

ر

  • رستمی، مصطفی نقش ها و فرم های بدیع و بدوی در هنر "چوتاشی" ایران; جلوه همنوائی فرهنگ و محیط زندگی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 19-46]

س

  • سجادی، سیده یاسمین بررسی و تحلیل رمان هنر از دست دادن (اثر آلیس زنیتر) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 149-157]
  • سعیدفر، سعیده مطالعه تکنیک و طبقه‌بندی نقوش سفالینه‌های سیاه قلم سده‌های 6-7 ق ایران: (نمونه‌های موجود در موزه بنیاد مستضعفان تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 101-136]
  • سلطانی، مرحوم مجتبی کتیبه ها و سنگ نگاره های کال جنگالِ خوسف، خراسان جنوبی(معرفی داده ها و بررسی نظرات) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 47-79]

ل

ن

  • نجفی، امیر ریخت‌شناسی و بررسی جنبه‌های نمایشی آیین آفَر [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-17]
  • نیستانی، جواد مطالعه تکنیک و طبقه‌بندی نقوش سفالینه‌های سیاه قلم سده‌های 6-7 ق ایران: (نمونه‌های موجود در موزه بنیاد مستضعفان تهران) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 101-136]

و

  • واحد، شیوا بررسی و تحلیل رمان باخیتا (اثر ورونیک اولمی) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 149-157]

ه

ی