ریخت‌شناسی و بررسی جنبه‌های نمایشی آیین آفَر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش پس از ارائه تعریفی برای ریخت‌شناسی، به آیین و انواع آن پرداخته می‌شود و به اختصار آیین‌های نمایشی تربت جام را معرفی می‌کنیم. سپس به تفصیل نحوه اجرایی آیین آفر را بررسی کرده و تفسیری از آن ارائه می‌دهیم. در پایان به بررسی برخی جنبه‌های نمایشی این آیین می‌پردازیم که برای نمایش امروز می‌تواند مفید باشد.
 

کلیدواژه‌ها