درباره گذر کتاب

نویسنده

دانشیار گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

گذر کتاب عنوان سلسله نشست‌هایی ا‌ست که از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس بنیان نهاده شده است و شورایی با عنوان شورای سیاست‌گذاری متشکل از دکتر شهروز شریعتی، دکتر جواد نیستانی، دکتر رؤیا لطافتی و کوروش عنبری است، کتاب گزینش موضوع و همچنین سخنران را بر عهده دارد. این نشست‌ها در هر ماه با سخنرانی نویسنده، مؤلف یا مترجم یک یا چند کتاب مطرح در میان قشر کتاب‌خوان برگزار می‌شود. موضوع سخن در هر نشست مرتبط با یکی از رشته‌های دانشگاهی ا‌ست. روشنایی بخشیدن و توسعه مضامین کتاب‌های مورد اقبال واقع شده هدف از بنیان گذر کتاب است تا بدین گونه دانش‌افزایی به هنگامی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها